آخرين اطلاعات مربوط به ٠٧/٠٩/١٣٩٤ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
کارخانجات مخابراتی ایران  ٤٥٧    ٦٣کیسون  ٧٢٠    ٦٨پتروشیمی گلستان  ٨٠٤    ٤٩سيمان خاش  ٧,١٣٥    ٣٥٦قند قزوين  ١,٩٠٥    ٩٥تهران شيمي  ٤٣,٩٩٨    ٢,١٨٧لنت ترمز  ٢,٧٦١    ١٣٥پارس سرام  ٢,١١٣    ١٠٣صنعتي آما  ٣,٧٨٨    ١٨٣قند شيرين  ١٣,٤٧٢    ٦٤٩سرمايه گذاري صنعتي ملي  ٧,٥٨٠    ٣٦٥شمال شرق شاهرود  ٥,٥٢٧    ٢٦٦لعابيران  ١,٥٨٥    ٧٦بين المللي پارس  ٤,٧٥٦    ٢٢٨پلي اكريل  ٢,٤٦٥    ١١٨قند اصفهان  ٤,٨٩٣    ٢٣٤شيشه رازي  ٦,٢٨٨    ٣٠٠قند نيشابور  ١,٣٢١    ٦٣چرخشگر  ٢,٣٥١    ١١٢شكر شاهرود  ١,١٩٧    ٥٧
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
کارخانجات مخابراتی... ٤٥٧
٦٣ ١٥.٩٩
کیسون ٧٢٠
٦٨ ١٠.٤٣
پتروشیمی گلستان ٨٠٤
٤٩ ٦.٤٩
سيمان خاش ٧,١٣٥
٣٥٦ ٥.٢٥
قند قزوين ١,٩٠٥
٩٥ ٥.٢٥
تهران شيمي ٤٣,٩٩٨
٢,١٨٧ ٥.٢٣
لنت ترمز ٢,٧٦١
١٣٥ ٥.١٤
پارس سرام ٢,١١٣
١٠٣ ٥.١٢
صنعتي آما ٣,٧٨٨
١٨٣ ٥.٠٨
قند شيرين ١٣,٤٧٢
٦٤٩ ٥.٠٦
   ارزش: ٦٢,٦٣٥.٤ تغييرات:    (٩٩.٢)
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم؛ انتظار م ... ٢٧/٠٧/١٣٩٤
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٣٠/٠٨/١٣٩٤ بموتو ٧٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٨/١٣٩٤ ختور ٠ ٥٩.٤٨٧٨٥٧١٣ ٥٤.٧٩٧٨٥٧١٣
٣٠/٠٨/١٣٩٤ قلرست ٢٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٨/١٣٩٤ خودرو ٠ ٢٧.٥ ٠
٣٠/٠٨/١٣٩٤ ختوقا ٠ ٧١.٨٩١٧٦٠١ ٧١.٨٩١٧٦٠١
٢٨/٠٨/١٣٩٤ ذبساما ٠ ٣٧.٥ ١٧
٢٦/٠٨/١٣٩٤ قمرو ٥٠ ٠ ٠
٢٦/٠٨/١٣٩٤ ذقاروم ٢٥٠ ٠ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٤ وپارس ٠ ٠ ٥٠
٢٤/٠٨/١٣٩٤ نمرينو ٠ ٠ ٥٣.٨٤٦١٥٣٨٥
٢٤/٠٨/١٣٩٤ ذشليا ١٠٠ ٠ ٠
٢٤/٠٨/١٣٩٤ ذثجوان ٢٥٠ ٠ ٠
٢٣/٠٨/١٣٩٤ بنيرو ٠ ٢٥ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٤ فارس ٠ ٠ ١٠١.٧٠٥٥٠٨٨٣
٢٠/٠٨/١٣٩٤ فارس ٥٠٠ ٠ ٠
١٩/٠٨/١٣٩٤ فسپا ٠ ٠ ٣٠
١٩/٠٨/١٣٩٤ شكلر ٢٧٠ ٠ ٠
١٨/٠٨/١٣٩٤ ذثعمرا ٠ ٧٣.٣٣٣٣٣٣٣٢ ٤٣.٣٣٣٣٣٣٣٢
١٨/٠٨/١٣٩٤ قپيرا ٥٥٠ ٠ ٠
١٧/٠٨/١٣٩٤ وسكاب ٠ ١٦.٦٦٦٦٦٦٦٧ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٤٩ ١
ريال عربستان ٨٠٠ ٢
دلار آمريكا ٣,٠٠٧ ١٠
پوند ٤,٥٢٠ (٦)
يورو ٣,١٨٥ (١١)