آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٩/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
تايدواتر  ٥,٢١١    ٨٤٤چيني ايران  ٤,٦٢٩    ٧٣٦اختیار مخابرات ٣١٠  ٩٨    ١٢صنعت و معدن  ١,٦٧٩    ١٤٩کابلسازی تک  ٣,٠٧٠    ٢٧٠گرجي  ٣,١٧٠    ٢٤٦س.آرين توسكا  ٥٠٠    ٣٨گلوكزان(تقدم)  ٤٢,٠٩٦    ٣,١١٨شيميايي رنگين  ٢,٨٠١    ١٥٩بانک شهر  ١,٤٩٧    ٨١کارخانجات صنعتی آزمایش  ٩٨٦    ٤٩تسهيلات مسكن شهریور ٩٢  ٨٧١,٠٦٣    ٤٢,٤٥٢تسهيلات مسكن آبان ٩١  ٨٦٤,٦٠٢    ٤٢,٠٣٧تسهيلات مسكن دی ٩٠  ٨٢٨,١٩٤    ٤٠,٢٦٣تسهيلات مسكن آذر ٩١  ٨٤٨,٦٤٠    ٤١,٢٣١تسهيلات مسكن مهر ٩١  ٨٦٣,٣٣٨    ٤١,٨٤٤بهمن ليزينگ  ٢,٣٧٦    ١١٥پتروشيمي اميركبير  ٧,١٧٤    ٣٤٧تسهيلات مسكن فروردین ٩٢  ٨٨٠,٩٨٨    ٤٢,٣٣٣تسهيلات مسكن اسفند ٩٠  ٨٦٣,٧٥٠    ٤١,٤٨٢
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
تايدواتر ٥,٢١١
٨٤٤ ١٩.٣٣
چيني ايران ٤,٦٢٩
٧٣٦ ١٨.٩١
اختیار مخابرات 310 ٩٨
١٢ ١٣.٩٥
صنعت و معدن ١,٦٧٩
١٤٩ ٩.٧٤
کابلسازی تک ٣,٠٧٠
٢٧٠ ٩.٦٤
گرجي ٣,١٧٠
٢٤٦ ٨.٤١
س.آرين توسكا ٥٠٠
٣٨ ٨.٢٣
گلوكزان(تقدم) ٤٢,٠٩٦
٣,١١٨ ٨
شيميايي رنگين ٢,٨٠١
١٥٩ ٦.٠٢
بانک شهر ١,٤٩٧
٨١ ٥.٧٢
   ارزش: ٧٥,٣٨٩.٦ تغييرات:    ٣٤٧
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت ... ٣٠/٠٤/١٣٩٣
مصاحبه مدیر عامل اطمینان سهم با بورس نیوز ١٧/٠٤/١٣٩٣
همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ١٥/٠٤/١٣٩٣
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی ١١/٠٤/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٩/٠٨/١٣٩٣ شپديس ١٦١٠ ٠ ٠
٢٨/٠٨/١٣٩٣ بموتو ٨٥٠ ٠ ٠
٢٧/٠٨/١٣٩٣ وصنعت ٠ ٤٥ ٥٥
٢٦/٠٨/١٣٩٣ ذممسني ٤ ٠ ٠
٢٦/٠٨/١٣٩٣ ذودي ٠ ٣٠٩.٣٥٠٨٨٤١٢ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٣ غگرجي ٠ ٣٠٠ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٣ قمرو ٢٥٠ ٠ ٠
٢٥/٠٨/١٣٩٣ قثابت ١٠ ٠ ٠
٢٤/٠٨/١٣٩٣ قپيرا ٦٠٠ ٠ ٠
٢٢/٠٨/١٣٩٣ پارسيان ٠ ٢٨.٠٤٠٩٧٣١١ ٠
٢٢/٠٨/١٣٩٣ ذشتران ٠ ٠ ٦٧٢.٢٠٠٩٤٨٨١
٢٠/٠٨/١٣٩٣ ذبدكو ٠ ٢٠٠ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٣ وبشهر ٠ ٤٠ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٣ شكلر ٢٢٠ ٠ ٠
٢٠/٠٨/١٣٩٣ سشرق ٧٥ ٠ ٠
١٨/٠٨/١٣٩٣ قشهد ٨٠٠ ٠ ٠
١٠/٠٨/١٣٩٣ والبر ٠ ٢٤.٩٩٨٥١١٩٩ ٠
٠٥/٠٨/١٣٩٣ ذثنور ١٥ ٠ ٠
٢٩/٠٧/١٣٩٣ ثشاهد ٢٨٠ ٠ ٠
٢٩/٠٧/١٣٩٣ شبهرن ٠ ١٠٨.٣٣٣٣٣٣٣٣ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٢٧٦ ٠
ريال عربستان ٧١٤ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٨١ ٠
پوند ٤,١٩٩ ٠
يورو ٣,٣٢٢ ٠